MBA se zaměřením
na Management & Leadership

Studijní program Master of Business Administration (MBA) se zaměřením na Management & Leadership rozšiřuje studentům manažerské teoretické i praktické znalosti. Absolventi programu jsou odborně zdatní a připravení manažeři, vybaveni praktickými znalostmi a know-how, což zaměstnavatelé oceňují. Do výuky jsou aktivně zapojeni významní manažeři českých a nadnárodních společností i zahraniční profesoři. Kvalitu našeho programu MBA dokazujeme především na řadě svých úspěšných absolventů, kteří jsou také do výuky zařazováni jako lektoři. Program je určen pro střední a vrcholový management či podnikatele.

Struktura studijního programu

Kurzy jsou rozděleny do 10 povinných logicky provázaných modulů. Povinné moduly doplňují semináře na aktuální společenská, ekonomická a právní témata.

 • Modul 1 Základy managementu
  • i. Charakteristické rysy moderního managementu
   • Předmět vysvětluje současný vývoj managementu, různé pojetí managementu, management ve vývoji, manažerskou práci, základní manažerské funkce, plánování, organizace, řízení lidských zdrojů, kontrolu a osobnost manažera. Dále se soustředí na manažerské rozhodování a vývojové trendy managementu.
  • ii. Operační management
   • Předmět vysvětluje základní kategorie, techniky a koncepce managementu výroby a operací, dále řízení kapacit, řízení zásob, řízení jakosti, logistické operace, strategie operací, řízení přípravy výroby a rozhodování o volbě pracovního procesu.
  • iii. Management mezinárodních organizací
   • Předmět vysvětluje úlohu Mezinárodních organizací v globálním ekonomickém prostředí a způsob, jak ovlivňují tvorbu regulatorních mechanismů a pravidel, která musí být v mezinárodním obchodě respektována. Důraz je kladen na systém obchodních pravidel Světové obchodní organizace v souvislostech s obchodní politikou států a integračními seskupeními. Dopady mezinárodní regulace podnikatelského prostředí jsou demonstrovány na konkrétních případových studiích.
 • Modul 2 HR management
  • i. Personální management
   • Kurz se zabývá ovlivňováním výkonu a potenciálu lidí v kontextu organizace, pro niž pracují. Obsahuje metody praktické diagnostiky lidí a lidských zdrojů, strategii a metody péče o ně a o vztah této tématiky k technickým aspektům života organizací a mezilidským vztahům.
  • ii. Leadership
   • Předmět je zaměřen na identifikaci faktorů ovlivňujících úspěšnost jedince při vedení druhých. Předmět nabízí možnost sebehodnocení a inspiraci pro osobní rozvoj, seznámení se s metodami, s jejichž pomocí může organizace fungovat efektivněji.
 • Modul 3 Ekonomie
  • i. Micro/Macroekonomie
   • Předmět zkoumá a vyvozuje základní ekonomické vztahy působící v ekonomice. Tyto vztahy zkoumá pro dílčí trhy (mikroekonomie), nebo pro celou národní ekonomiku (makroekonomie). Zaměřuje se na metody vyjadřování ekonomických vztahů, marginální analýzu v rozhodování, analýzu a odhady nákladů, vztah nákladů k objemu výroby a zisku, analýzu bodu zvratu, rozpočtování, hodnocení investic, analýzu čisté současné hodnoty. Dále předmět zprostředkovává studujícím nezbytné penzum znalostí pro pochopení základních principů makroekonomie. Pozornost bude věnována analýze základních makroekonomických agregátů, problematice jejich měření a vývoje jejich struktury.
  • ii. Aplikovaná statistika
   • Předmět objasňuje základní principy práce s daty, seznamuje se způsoby získávání dat a vymezuje kvalitativní rámec datové analýzy pro roli statistických úsudků jako nástroje sloužícího k podpoře rozhodování a k tvorbě hospodářských strategií.
  • iii. (de)Globalizace
   • Předmět vysvětluje formy managementu, organizační design transnacionálních firem, formy vstupu na zahraniční trh. Objasňuje etnocentrický, polycentrický a geocentrický typ transnacionální korporace. Předmět reflektuje volbu manažerského informačního systému transnacionální firmy. Zabývá se volbou strategií mezinárodních firem, kontrolou rizikových faktorů, mezinárodním řízení lidských zdrojů, srovnáním hodnotových orientací, vedením vícenárodních skupin.
 • Modul 4 Corporate Governance a právní rámec
  • i. Procesní a projektové řízení
   • Předmět vysvětluje základní principy projektového řízení a jeho částí, nástroje pro řízení a kontrolu projektů, seznámí s teorií, poskytne praktické příklady a doporučení z praxe a zahrnuje skupinové diskuse.
  • ii. Etika v podnikání
   • Předmět uvádí do etického myšlení a jeho aplikaci v podnikové praxi pomocí vybraných případových studií. Patří mezi ně základní dimenze podnikatelské a manažerské zodpovědnosti, role osobnosti, rozhodovací procesy a etické školy. V současnosti je podstatný mezinárodní Compliance program, udržitelné cíle rozvoje a strategické směřování pomocí etických principů, které tvoří identitu podniku nebo státní společnosti. Jedním z nástrojů etické implementace je etický kodex organizace. Výuka je založena na odborném vzdělání lektora a jeho manažerské praxi v mezinárodních společnostech.
  • iii. Obchodní právo
   • Předmět se zabývá základními otázkami fungování a organizace obchodních korporací v ČR, rozdíly mezi jednotlivými obchodními korporacemi a řeší práva a povinnosti členů jednotlivých orgánů obchodních korporací. Předmět vymezuje základy problematiky podnikatelských seskupení a problematiky akvizic a akvizičního procesu. Předmět se dále zabývá problematikou práva hospodářské soutěže včetně spojování soutěžitelů a veřejných podpor. Předmět řeší vymáhání práva a nároků z jednotlivých závazkových vztahů.
 • Modul 5 Marketing
  • i. Marketing
   • Předmět vychází z představení trhu, jako základního východiska pro marketing. Nabízí stručný přehled historického vývoje marketingu, různé úhly pohledu na marketing. Vysvětluje základní kategorie moderního marketingu, jeho pojetí podstatu a obsah. Seznamuje studenty s prvky marketingového mixu podniku a problematikou jeho řízení. Směřuje k zvládání hlavních souborů marketingových aktivit tj. marketingového výzkumu, plánování, prognózování a tvorby marketingové strategie. Seznamuje studenty s řízením internacionálního marketingu a vysvětluje marketingové řízení ve spojení s novými technologiemi.
  • ii. Současná média – příležitosti v moderním managementu firem
   • Předmět reflektuje současnou situaci v médiích, včetně jejich business modelu a rozebírá možnosti médií a jejich využití v moderním managementu firem: spolupráce se současnými médii je součástí manažerských dovedností moderního manažera.
 • Modul 6 Účetnictví, daně a audit
  • i. Finanční účetnictví pro měření výkonnosti společnosti
   • Má-li manažer pozitivně působit na výkonnost společnosti, musí rozumět tomu, jakým způsobem a jakými nástroji je nebo může být výkonnost společnosti měřena. Vzhledem k tomu, že základním zdrojem dat pro oblast řízení výkonnosti je účetnictví, zaměřuje se kurz na základní stavební kameny, na nichž je účetnictví založeno, strukturu účetních výkazů, jejich vypovídací schopnost a následné využití těchto údajů pro měření a řízení výkonnosti firmy.
  • ii. Manažerské účetnictví – controlling
   • Manažerskému účetnictví, někdy též označovanému jako controlling, lze nejlépe rozumět tak, že je to v podstatě informační systém, jehož úkolem je poskytovat managementu veškeré potřebné informace o výkonnosti firmy, jejich jednotlivých částí, ziskovosti produktů, produktových segmentů, zákazníků a zákaznických segmentů, distribučních kanálů, prostě jakékoli entity, která přispívá k celkovému podnikatelskému úspěchu organizace a jejíž přínos je dobré nástroji manažerského účetnictví řídit, a to v operativním, taktickém i strategickém horizontu.
  • iii. Daně a audit
   • Obsahem předmětu je základní problematika daňového a finančního práva. Student se seznámí s českým daňovým systémem, základními konstrukčními prvky jednotlivých daní a principy daňového procesu. Dále získá základní přehled o rozpočtovém a dotačním právu, postavení státu a organizací veřejného práva v majetkoprávních vztazích. Obsahem je dále problematika a právní úprava auditorské činnosti v České republice, rozdíl mezi externím a interním auditem, včetně jejich principů a základních úkolů, role externího auditora a interního auditora, Komory auditorů ČR a Institutu interních auditorů. Předmět se zabývá procesem a jednotlivými fázemi ověření účetní závěrky, vedení auditorského spisu, sestavení auditorské zprávy a pochopení celkového významu auditu, jako auditu operací, ne jen jeho zaměření na účetní závěrku.
 • Modul 7 Finanční management
  • i. Manažerské finance
   • Předmět vymezuje úlohu finančního managementu a měnící se úlohu finančního řízení v české ekonomice. Předmět se zabývá finančním výkaznictvím, ziskem a cash flow, vlivem odpisových metod na daně. Detailně rozebírá analýzu finančních výkazů, poměrovou analýzu. Obsahem předmětu jsou základy hodnocení investic. Řeší kapitálovou strukturu firmy, daňovou politiku firmy a řízení provozního kapitálu.
  • ii. Podnikové finance a oceňování podniku
   • Obsahem předmětu je ověření znalostí finančních vztahů podniků k jejich okolí, vnějším subjektům, analýza těchto vztahů, jejich řízení a plánování. Předmět je zaměřen na tvorbu, používání a rozdělování finančních zdrojů a navazující oblasti finančního hospodaření, na vnější a vnitřní podmínky hospodaření podniků. Zaměřuje se na komplexní finanční analýzu, finanční plán, investiční rozhodování a oceňování podniku.
 • Modul 8 Informační management
  • i. Informační systémy- Office 365 v každodenní práci manažera
   • Předmět vysvětluje význam a základní funkce jednotlivých aplikací Office 365. Předmět provádí 12 aplikacemi: SharePoint, Lists, OneDrive, To Do, Planner, Forms, Power Automate, Sway, Bookings, Stream, Teams, Whiteboard. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti rozumět funkci a provázanosti aplikací Office 365. Budou umět využít aplikace v každodenní práci manažera.
  • ii. Datová analýza
   • Předmět vysvětluje význam a základní funkce aplikací Excel a Power BI pro interaktivní analýzu a vizualizaci dat.
 • Modul 9 Strategický management
  • i. Strategický management
   • Předmět vysvětluje základná kategorie strategického managementu, nástroje používané pro strategickou analýzu, identifikaci konkurenční výhody a business modelu až po implementaci a způsobu hodnocení.
  • ii. Management změny
   • Jsou vysvětleny základní principu úspěchu firmy a podnikatele, dále je věnována výrazná pozornost v praxi používaným modelům změn (zejména Lewinovu modelu, Kotterovu modelu a dalším). V této souvislosti je posluchač seznámen s principy učící se organizace. Na základě řady případových studií má posluchač možnost se seznámit s nejčastějšími příčinami neúspěchu plánované změny ve firmě.
  • iii. Risk management
   • Předmět vysvětluje základní principy risk managementu, analýzu rizik, metody hodnocení rizik, nástroje používané pro jeho snižování, popř. eliminaci ve firemní praxi. Pozornost je věnována mimo klasických metod snižování rizika i konkrétním modelům, založeným na bázi umělé inteligence.
 • Modul 10 Podnikatelské prostředí
  • i. Podnikatelské prostředí
   • Podnikatelské prostředí vzniká v interakci na globalizující se světové hospodářství a je alokováno v konkrétních regionálních rozměrech, které lze na této úrovni hodnotit a doporučení předkládat potenciálním investorům. Kvalitní podnikatelské prostředí a podpora jeho rozvoje na regionálních, národních i nadnárodních úrovních může vytvořit následně optimální podmínky pro absorpci inovačních procesů podniků.
  • ii. Compliance
   • Předmět vysvětluje základní principy a formy nastavení compliance management systému, s následným specializovaným zaměřením na trestní odpovědnost právnických osob, včetně trestněprávní odpovědnosti statutárních zástupců a managementu právnických osob a možností vyvinění se právnické osoby. Předmět se věnuje samotnému nastavení compliance management systému, důvodům vhodnosti jeho přijetí v rámci právnické osoby, jeho principům, vč. preventivního účelu a působení jak vně, tak dovnitř právnické osoby.
  • iii. Udržitelný business model
   • Předmět definuje udržitelnost a její vazby na současné sociální a environmentální výzvy z pohledu podnikání. Předmět řeší, jak mohou společnosti vyvíjet a formulovat strategie k podpoře inovací a výkonu a zároveň řešit skutečné sociální a environmentální výzvy. Dále jsou řešeny role lídrů a role jednotlivce.

Proč studovat MBA na PIBS?

 • Poskytujeme kvalitní studium zaměřené na praxi – propojujeme nejnovější trendy managementu s praxí.
 • Úspěšné absolventy – top manažery společností i státní správy – zapojujeme do výuky, aby novým studentům předali své zkušenosti a znalosti z praxe.
 • Studenti získávají unikátní network kontaktů top manažerů a lídrů v oboru.
 • Lektoři jsou uznávaní profesionálové ve svých oborech – jsou motivací pro naše studenty
 • Klademe velký důraz na rozsah a kvalitu výuky s individuálním přístupem – studenti jsou povinni absolvovat daný počet hodin přímé výuky v malých skupinách.
 • Rozvíjíme talent a silné stránky studentů.
 • Absolventi mají přístup do Klubu absolventů (pořádáme pravidelná setkání, konference, společenské akce, golfové turnaje aj.).
 • Intenzivně spolupracujeme se světově uznávanými univerzitami a inovujeme programy dle posledních trendů s důrazem na tzv. „Growth and Future Skills“.

Studium

Studium je určeno absolventům vysokých škol s minimálně dvouletou praxí, díky které se mohou interaktivně a kvalitně zapojit do přednášek, případových studií z praxe, týmových diskusí či do řešení individuálních a týmových projektů a esejí. Významnou metodickou složku výuky představuje realizace miniprojektu a závěrečného projektu a jejich veřejná obhajoba. Cílem projektu je analýza vybraného problému z oblasti managementu a návrh jeho praktického řešení.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkoušky se skládají z testu logického myšlení (GMAT) a anglického jazyky. Předpokladem je alespoň bakalářský titul a dva roky praxe.

Forma a délka studia

 • Program MBA je dvouletý bez přerušení zaměstnání.
 • První tři semestry jsou věnovány přímé výuce a čtvrtý semestr je věnován zpracování, konzultaci a obhajobě závěrečného projektu.
 • Studium probíhá v češtině s vybranými přednáškami v angličtině.
 • Výuka probíhá zpravidla ve 3 denních blocích jedenkrát za měsíc (středa – pátek).
 • Studium je zakončeno závěrečným projektem s veřejnou obhajobou.


V současné době nabízíme také tzv. formu „In-company“ pro jednotlivé společnosti. Program je připravený na míru a probíhá v sídle dané společnosti, kam lektoři dojíždí.
Cena za MBA kurz
230 000 Kč
/ 24 měsíců
bez DPH

Co říkají naši absolventi a lektoři
o studiu na Prague International Business School

Chcete se dozvědět více informací?

Zavolejte nám
+420 602 208 908
Jsme vám k dispozici po – pá 9:00 – 17:00
Dotazy posílejte
na info@pibs.cz

Buďte součástí úspěšných příběhů

Prague International Business School vzdělává současné i budoucí lídry
Přihláška ke studiu

Podejte si přihlášku
na program, dle vašeho
zaměření

Využijte příležitostí a výhod, které vám
Prague International Business School nabízí

1800+ úspěšných
absolventů

Unikátní network našich kontaktů a úspěšných absolventů i současných studentů přináší nové obchodní i manažerské příležitosti.

Prestižní
lektorské zázemí

Využijte špičkové portfolio znalostí akademické, státní a business sféry a schopností koučů, jež jsou dnes klíčovým elementem managementu. Učte se na základě příběhů z praxe.

30 let úspěšně
na trhu v ČR

Stáli jsme u zrodu prvních programů a akreditací MBA a DBA v České republice. Intenzivně spolupracujeme se světově uznávanými univerzitami a inovujeme programy dle posledních trendů.